Barnevernet tok hemmelige lydopptak av barn

etterforsker_hemmelig_opptak

Kilde: Romerikes Blad – Helle Karterud.

Har begjært tilsyn ved barnevernet i Sørum etter lydopptak av barn.

Nokså tilfeldig får advokat Ruth Nying Frøland vite noe oppsiktsvekkende: Barnevernet i Sørum har det siste året praktisert hemmelige lydbåndopptak av barn.

Det var i et møte i mars med to saksbehandlere i barnevernet, at opplysningen tilfeldigvis kom fram. Møtet gjaldt en familie med to mindreårige barn, og det var disse som hadde blitt utsatt for lydopptakene.

– Jeg reagerte der og da og ba om å få en redegjørelse for barnevernets praksis med lydopptak, lagring og transkribering. Saksbehandlerne kunne ikke redegjøre for noen rutiner. De ble bedt om at mitt krav om kopi og så videre, skulle formidles til barnevernleder etter møtet, forteller advokat Frøland hos Økland & Co i Lillestrøm.

– Vi må selvsagt beklage og rette det opp hvis vi har gjort noe feil, sier kommunalsjef for familie og nærmiljø i Sørum, Else Jørgensen til Romerikes Blad.

Krav om tilsyn

Hittil har kommunen forholdt seg helt taus overfor advokaten – også etter at hun henvendte seg til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Her begjærte advokaten tilsyn med barnevernet i Sørum.

Det er ikke ulovlig å ta opp samtaler, men da skal regler om samtykke følges og godkjenningen i tilfelle signeres.

– Jeg tenker at det kan være en fordel med opptak, for å høre – og kunne vurdere – hvordan saksbehandler har snakket med barnet. Er det for eksempel ledende spørsmål, utsettes barnet for press, kan barnets svar tolkes i flere retninger?

Foreldrene i denne saken reagerte med vantro over at barnevernet hadde hatt flere samtaler med barna som var tatt opp på bånd, som barnevernet ikke hadde bedt om samtykke til og hvor det verken forelå kopi av lydfil, utskrift og så videre – og heller ikke notatet fra saksbehandler, forteller Frøland.

Sist uke kom fylkesmannens første reaksjon på advokatens tilsynsbegjæring.

Fylkesmannen pålegger kommunen å svare om egen praksis av lydopptak. I tillegg er kommunen bedt om å levere kopisett av sakens dokumenter med fullstendig dokumentliste, alt med frist 30. april.

Kunne ikke svare

I møtet der opplysningen framkom, skal saksbehandler, ifølge advokaten, ha opplyst at dette er «helt vanlig praksis», og at de har praktisert dette i et års tid.

Saksbehandler kunne ikke, ifølge Nying Frøland, gjøre rede for hvorfor foreldrene ikke hadde fått informasjon om lydopptak, eller hvorfor de ikke var blitt forelagt skjema for skriftlig samtykke.

– Jeg har sjekket hva som er praksis i andre kommuner. Bærum, for eksempel, bruker også lydopptak, men da etter at samtykke er gitt.

– Ville et hemmeligholdt lydopptak kunne brukes som bevis i en eventuell rettssak?

– For å føre bevis i retten må det være kjent for begge parter på forhånd. Det er ikke det i seg selv at det foreligger lydopptak vi klager på. Klagen går på at foreldrene på forhånd ikke ble informert og ei heller har samtykket, samt at det ikke er kopier og utskrifter som begge parter i saken har tilgang til. Hvis det under en hovedforhandling i retten plutselig fremmes lydopptak som bevis, vil det kunne avskjæres på grunn av manglende kontradiksjon, sier Frøland.

Henlagt av politiet

Hun peker for øvrig på at det i denne saken ikke har kommet fram opplysninger fra barna, som har resultert i verken hastevedtak for omsorgsovertakelse, eller tilråding om omsorgsovertakelse.

Det er politiet som skal etterforske familievold, parallelt med barnevernets undersøkelsessak. Ifølge advokaten har politiet nylig etterforsket saken igjen, det er foretatt dommeravhør av barna og saken er henlagt.

Frøland forteller også at i siste runde i denne saken, krevde barnevernet at far skulle flytte ut av hjemmet, fordi de vurderte at hans tilstedeværelse var en risiko for mor og barn, og at mor måtte skåne barna.

Av frykt for akuttvedtak og at barnevernet ville flytte barna, flyttet far, ifølge Frøland, ut av hjemmet, som var en utrolig stor belastning for familien.

Etter saksgjennomgang og noe tid flyttet far hjem igjen. Barnevernet har ikke fattet vedtak i saken og har heller ikke tilsyn i hjemmet. Mor og far ønsker ikke samlivsbrudd og det er ikke opp til barnevernet å kreve at partene flytter fra hverandre, ifølge advokaten.

– Det er ikke barnevernets oppgave å blande seg inn i voksnes samliv, og å kreve samlivsbrudd. Barnevernets ansvar er å ivareta barnas interesser, påpeker Nying Frøland.

Krevende samtaler

– I saker med bruk av opptak og der barn spørres ut, er det særs viktig på hvilken måte barna blir spurt. Det er ikke uten grunn av det er egne skoleringer av for eksempel dommere for slike samtaler, sier advokaten.

I dette tilfellet skal barna, som begge er mindreårige, ha blitt tatt ut av barnehage og skole, for å bli spurt ut med lydopptak.

I tillegg til å be om kopi av lydfiler og dokumenter, har Nying Frøland bedt om fylkesmannens vurdering av den aktuelle praksisen.

I møtet der opplysningen framkom klarte ikke saksbehandlerne å gjøre rede for praksis, eller for hvordan lydfilen ble lagret eller om den kunne kopieres.

Ikke rettssikkerhet

Nying Frøland ba om en redegjørelse for praksis, og sett hen til det hun mener er totalt fravær av kontradiksjon. Kontradiksjon er et velkjent rettsbegrep.

Det handler om det grunnleggende prinsipp om at du skal få komme med din side av saken før det tas en avgjørelse. Dette er viktig for at rettssikkerheten skal være ivaretatt.

Men så langt har ingen reaksjon fra Sørum kommune nådd advokaten.

Nå må imidlertid kommunen svare fylkesmannen.

– Lover og regler skal følges

Kommunalsjef for familie og nærmiljø i Sørum, Else Jørgensen, påpeker at det er nettopp for å få gode referater i saken og for best mulig å sikre barnets stemme og medvirkning at dette brukes. «Barne-samtalen» er et verktøy som skal sikre dette som det nå gis opplæring i.

Jørgensen vil ikke kommentere den konkrete saken og hva som har skjedd i den.

– Fylkesmannen skal få våre svar innen fristen, sier hun.

Det er for å opparbeide mer kompetanse innen barnevernet og ved samtaler med barn, at lydopptak og Barnesamtalen nå brukes. Hun påpeker også at Barnekonvensjonen er gjeldende for alt arbeid med barn, der barnets beste og barns medvirkning står sentralt.

– Dette skal være i samråd med foreldre. Og det skal være gitt samtykke av foreldre ved opptak, sier Jørgensen på generelt grunnlag.

Nye retningslinjer for slike samtaler og opptak er under utarbeidelse.

– Lover og regler skal selvsagt følges. I noen tilfeller, uten at jeg kan spesifisere disse, kan også slike opptak skje uten samtykkeerklæring men med orientering i etterkant, mener hun.

– Men dette er nytt og nye regler er altså under utarbeidelse fra BUF-direktoratet, understreker hun.
Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

 

Advertisements