Samfunnsstraff for Nav-svindel

etterforsking_nav

Kilde: rbnett.no – Renate Bævre Gilde.

En østeuropeisk statsborger bosatt i Molde er dømt til samfunnsstraff etter at han med vilje førte feil antall timer på et meldekort til Nav.

Over en periode på seks måneder unnlot han å føre opp arbeidstimer han hadde jobbet, og fikk derfor utbetalt 60.000 kroner som han ikke skulle ha hatt fra Nav.

Dette skjedde for over tre år siden.

Ved straffeutmålingen legger retten i skjerpende retning vekt på at ordningen med dagpenger og egenutfylling av meldekort bygger på et tillitsforhold mellom det offentlige og stønadsmottakerne. Brudd på denne tilliten tilsier følbare straffereaksjoner.

I formildende retning legges det vekt på siktedes uforbeholdne tilståelse, samt at saka er blitt noe gammel.

Retten nevner også at siktede har tilbakebetalt hele beløpet.

Han ble dømt til å gjennomføre 45 timer samfunnsstraff i løpet av 120 dager. Subsidiært fengsel i 21 dager, hvis han ikke gjennomfører samfunnsstraff eller begår ny straffbar handling i løpet av gjennomføringstida.

Domfelte vedtok dommen.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no